Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar regleras primärt i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är att anställningsavtal gäller tillsvidare (det vill säga tillsvidareanställningar) om inte annat avtalats. Därför är det viktigt att tydligt markera att anställningen ska utgöra en tidsbegränsad sådan. En sådan markering görs lämpligen i ett skriftligt anställningsavtal. Enigt LAS får tidsbegränsade anställningar endast ingås för

  • allmän visstidsanställning,
  • vikariat, och
  • säsongsarbete.


Allmän visstidsanställning (ALVA)

En allmän visstidsanställning (ALVA) kännetecknas av att den just löper under en viss tid, till exempel sex månader. När tiden har löpt ut så upphör anställningen automatiskt. Observera att arbetstagaren har rätt att få besked om att anställningen inte kommer att fortlöpa efter utsatt slutdatum, under förutsättning att han har varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren. Ett sådant besked ska lämnas senast en månad före anställningstidens utgång. Utgångspunkten är vidare att en ALVA inte går att säga upp under anställningstiden om så inte särskilt avtalats. Som skydd för att typen ALVA inte missbrukas genom att den tillämpas som substitut för tillsvidareanställning så gäller att den övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i en ALVA i mer än två år under (1) en femårsperiod eller (2) en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av ALVA, vikariat eller säsongsarbete och de har följt på varandra.

 

Vikariat

Ett vikariat kännetecknas av att det består så länge tjänstens ordinarie innehavare är ledig eller – om denne frånträtt sin anställning – till dess att tjänsten blir tillsatt med en ordinarie innehavare. Vikariatet löper alltså till att en viss omständighet inträffar och inte under en specifik tid (om inte sådan är på förhand känd). Det finns alltså ett principiellt krav på att vikariatet ska vara knutet till en viss ledig arbetstagares tjänst. På samma sätt som ALVA övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivare i vikariat i mer än två år under en femårsperiod.

 

Säsongsarbete

Slutligen, säsongsarbete kännetecknas av sådant arbete som på grund av naturens växlingar eller andra liknande orsaker inte kan utföras på andra tider under året än just vissa specifika tider/säsonger. Som exempel kan nämnas arbeten i turistnäringen eller jordbruket.

Observera att arbetsgivaren har en skyldighet att informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga prov- och tillsvidareanställningar. Det är tillräckligt att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

 

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om Legalroom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell