Distributionsavtal

Ett företag som vill nå marknaden med sina varor och tjänster har en rad olika tillvägagångssätt att välja bland. Det kanske lättaste sättet att nå en ny marknad på är att använda sig av distributörer. Det finns flera olika distributionsmodeller att välja på och de kan, vid första anblick, tyckas vara väldigt lika. Det är emellertid så att de olika distributionsmodellerna är olika mycket reglerade i tvingande lagstiftningar. De innebär också olika stora risker för leverantören och distributören. Valet av distributionsmodell blir därför väldigt viktigt i ett distributionsförhållande.

I valet av distributionsform finns det flera olika saker som behöver beaktas.  En viktig fråga att fundera kring är vilket sätt som är det mest effektiva för att produkten eller tjänsten ska få en så stor spridning som möjligt på marknaden samt hur benägna ni som leverantörer är att släppa kontroll över distributionen. En intresseavvägning behöver göras, i vilken distributörens intressen vägs mot leverantörens. Framför allt bör avvägningen handla om vilka risker de olika parterna är villiga att ta och hur det matchas i olika distributörsformer.

Oavsett vilken form för distribution som parterna väljer så är det viktigt att ha ett heltäckande distributionsavtal som täcker alla delar av samarbetet. Det är kanske särskilt viktigt i återförsäljar- eller franchisesammanhang eftersom det på de områdena inte finns någon tvingande lagstiftning, men även i kommissionärs och agentsammanhang eftersom parterna i sådana avtal kan behöva avtala om avsteg från lagen.

Vad är viktigt att ha med i ett distributionsavtal?

Oavsett vilken form som valts för distribution så är det viktigt att leverantören och distributören är överens om vilken produkt eller tjänst som ska distribueras. Därtill kan parterna i avtalet reglera tex om nya produkter eller tjänster alltid ska omfattas samt vad som ska hända om en vara eller tjänst ska tas bort ur sortimentet.

Vidare är det viktigt att parterna definierar området inom vilket distributören ska verka. Parterna kan komma överens som att distributören ska ha ensamrätt till ett visst område, eller så kan distributören behöva samsas om sitt område med andra. Området kan vara stort (tex EU) eller litet (tex Göteborg).

Det är också bra att definiera vilken behörighet distributören ska ha, dvs om han endast ska ha rätt att förmedla intressenter eller om han ska ha möjlighet att ingå avtal för leverantörens räkning.

Slutligen så bör parterna vara överens om är hur marknadsföring av tjänsterna eller produkterna ska gå till och vem som ska ansvara för att ta fram och bekosta marknadsföringsmaterial. Parterna behöver vara överens om vems varumärke som ska användas i marknadsföringen och vilka rättigheter respektive part ska ha.

Sekretess och konkurrens

Eftersom leverantören och distributören i den här typen av relation kan komma att dela väldigt mycket information med varandra så är det särskilt viktigt att en bra sekretessförbindelse är överenskommen. Annars riskerar parterna att deras företagshemligheter, know-how och kunduppgifter kan röjas. Det mest lämpliga är att reglera att parterna inte får dela information som anses vara affärshemligheter under avtalstiden och kanske till och med under en tid därefter.

Det är också vanligt att leverantören och Distributören kommer överens om att distributören inte ska sälja produkter som konkurrerar med de aktuella produkterna.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om Legalroom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell