Exploateringsavtal

När en kommun ska ta fram en detaljplan så måste kommunen göra de utredningar, undersökningar och ta fram de underlag som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Genomförandet av en detaljplan ska grundas på planbeskrivningen, som bland annat ska innehålla en beskrivning av planens syfte och hur detaljplanen ska genomföras. Inte sällan behöver genomförandeprocessen av detaljplanen regleras i olika typer av så kallade genomförandeavtal såsom exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Den avgörande skillnaden mellan exploateringsavtal och markanvisningsavtal är att exploateringsavtal tillämpas när kommunen inte äger marken som omfattas av planen medan kommunen, i markanvisningsavtalssituationen, är markägare.

 

Gällande lagar

Exploateringsavtalen regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Exploateringsavtalen ingås mellan kommunen å ena sidan och byggherren eller fastighetsägaren å andra sidan. Kommunen ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtalen. Dessa rör fördelning av kostnader och intäkter, medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Med medfinansieringsersättning möjliggörs för kommunen att av exempelvis fastighetsägaren ta ut en ersättning i det fall exploateringen medför att fastighetsägarens fastighet ökar i värde.

Exploateringsavtalen får avse åtaganden för exempelvis en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för exempelvis anläggande av vägar, gator och andra allmänna platser. Dessa åtgärder måste dock vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Dessutom så kan det bara krävas av exempelvis en fastighetsägare att bekosta anläggningar i den utsträckning som det kan antas skäligt med hänsyn till den nytta som fastighetsägaren kan väntas få av detaljplanens genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Viktigt att poängtera är att kommunen inte, genom exploateringsavtalen, får föra över bekostnadsansvaret för kommunens kärnfunktioner, såsom skola, vård och omsorg, på exempelvis fastighetsägaren.

 

Innehåll i exploateringsavtal

Vad som exempelvis ska ingå i exploateringsavtalen är följande:

  1. Kostnadsfördelningar
  2. Hänvisning till detaljplanen
  3. Ansvarsfördelningar
  4. Åtaganden
  5. Anslutningskostnader
  6. Det som ska anläggas, uppföras eller iordningsställas
  7. Eventuell medfinansieringsersättning

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell