Vad är en fastighet?

För att besvara frågan ”vad är en fastighet?” så bör vi först vända oss till lagstiftning. Enligt Jordabalkens 1 kap. 1 § två första meningar framgår att: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.” En fastighet är alltså jord och med jord avses alla inom landet belägna delar av jordytan såsom lera, grus, vatten, matjord, sten eller dylikt. Till begreppet jord hör även träd och andra växter som förekommer på själva jordytan liksom luftrummet ovanför jordytan och det som finns under jordytan. Det finns ingen begränsning av räckvidden uppåt eller nedåt men den reella möjligheten att nyttja sådana utrymmen innebär i praktiken ett slags begränsning.

 

Fastigheters avgränsning

Fastigheter avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Detta innebär att en fastighet kan vara tredimensionell, vilket är praktiskt när det exempelvis kommer till underjordiska anläggningar såsom garage. Ett annat exempel på en tredimensionell fastighet är en så kallad ägarlägenhetsfastighet där fastighetsägaren de facto äger den lägenhet i vilket han bor. En ägarlägenhetsfastighet får endast vara avsedd att rymma en bostadslägenhet och är ett slags fastighetsform som har blivit alltmer populär på senare tid som ett substitut till bostadsrätter i bostadsrättsföreningar (där bostadsrättsinnehavaren endast äger en andel i bostadsrättsföreningen som berättigar honom till att nyttja en viss lägenhet).

 

Tillbehör på fastigheter

En fastighet består alltså av jord och kan vara avgränsad både horisontellt och vertikalt. Till en fastighet hör emellertid även diverse så kallade ”tillbehör” och exempel på sådana tillbehör är byggnader, ledningar, stängsel och annat som har anbragts på fastigheten för stadigvarande bruk. En byggnad är alltså inte i egentlig mening en fastighet utan ett tillbehör till en fastighet. På samma sätt som en byggnad exempelvis kan utgöra ett tillbehör till en fastighet så kan fast inredning och annat som försetts byggnaden utgöra så kallat ”byggnadstillbehör” och därmed en del av byggnaden och således även höra till fastigheten. Exempel på sådana byggnadstillbehör är badkar, spis, värmeskåp, hiss, ledning för vatten, värmepanna, kakelugn m.m. Till fastigheter som är inrättade helt eller delvis för industriell verksamhet hör även så kallade industritillbehör, exempelvis maskiner som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på fastigheten.

Sist men inte minst är det av intresse att ta upp i detta informationsblad så kallade ”rättsliga tillbehör” till en fastighet. Dessa tillbehör utgör rättigheter som är knutna till fastigheten. De vanligaste sådana rättigheterna är så kallade servitut. Ett servitut innebär att den fastighet som innehar servitutet (”den härskande fastigheten”) har rätt att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet (”den tjänande fastigheten”), exempelvis rätten att nyttja en väg eller brygga.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell