Överprövning

Om du som anbudsgivare är missnöjd med utfallet på upphandlingen och tycker dig ha bra argument så är det alltid ett alternativ att försöka få upphandlingen överprövad. En överprövning behöver inte avse hela upphandlingen, den kan avse endast en del eller ett särskilt ramavtalsområde.

Vid en överprövning finns det flertalet möjliga utfall.

  • Upphandlingen kan göras om (helt eller delvis)
  • Upphandlingen avslutas inte till dess att rättelse skett
  • Överprövningsansökan kan avslås

När kan en överprövning ske?

En överprövning kan ske redan från att upphandlingen påbörjas. Överprövning kan ske så länge det löper en avtalsspärr, denna är normalt sett tio dagar. När ett avtal har ingåtts med en leverantör kan en överprövning inte längre ske, då kan istället avtalets giltighet prövas.

Överprövning av avtals giltighet

För att en ansökan om avtals ogiltighet ska bifallas krävs det att en del förutsättningar är uppfyllda. Dels så ska det ha skett ett så kallat upphandlingsfel. Det innebär tex att ett krav i upphandlingen inte är i led med de upphandlingsrättsliga principerna eller att den utvärdering som gjorts av de inkomna anbuden är bristfällig. Dels så finns det en möjlighet till överprövning om leverantören som vill överpröva kan visa att denne lidit skada av, eller riskerar att lida skada av, felet som gjorts.

Om domstolen kommer fram till att något eller båda förutsättningar är aktuella så kan upphandlingen antingen rättas eller göras om.

Avtalsspärr och avtal

En avtalsspärr är normalt sett tio dagar. Det finns dock vissa möjligheter till förlängning av avtalsspärren. Det går till på så sätt att upphandlande myndighet på nytt skickar ut ett meddelande om tilldelningsbeslut till samtliga inblandade. Förlängningen måste ske innan den ursprungliga avtalsspärren gått ut.

Om en av de anbudslämnande leverantörerna skickar in en överprövning till förvaltningsrätten så förlängs avtalsspärren automatiskt och upphandlande myndighet får då inte ingå avtal fram tills att frågan utretts. I det fall att ett avtal ändå skulle ingås så kan istället leverantören ändra sin överprövning till en överprövning av avtalets giltighet.

Interimistiskt beslut

Om överklagan lämnas in till Kammarrätten och det ännu inte ingåtts något avtal kan kammarrätten besluta om ett interimistiskt beslut. Det har i praktiken samma effekt som en förlängd avtalsspärr och avtal får inte ingås. Ett sådant beslut löper i regel i tio dagar eller till dess att det upphävs. Det är inte helt ovanligt att ett interimistiskt beslut fattas medan domstolen avgör om prövningstillstånd till kammarrätt ska beviljas eller inte.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell