Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor utgör bilaga till det avtal (”Avtalet”) som ingås mellan Freja Partner, 556723–3803 (”Freja Partner”) och Klienten (”Klienten”).

 

 1. AVTALSPARTER OCH DEFINITIONER 

Dessa allmänna villkor gäller mellan Freja Partner AB (556723–3803) och Klienten vid utförande av Freja Partners tjänster i enlighet med den skriftliga eller muntliga överenskommelse som genom Avtalet träffats mellan parterna.

Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande.

2. FREJA PARTNERS TJÄNSTER 

Freja Partner ska på begäran av Klienten tillhandahålla Klienten juridisk rådgivning och juridiskt biträde rörande Klientens verksamhet inom de rättsområden och i den omfattning som avtalats mellan Parterna. 

De tjänster som ingår i Klientens partnerskap och/eller Freja Partners åtagande framgår av Avtalet. 

Partnerskap & timbank
Det maximala antalet timmar för rådgivning och biträde under avtalstiden och i partnerskapet följer av Avtalet (så kallad ”timbank”). Nyttjar inte Klienten timmarna under avtalstiden går timmarna förlorade. Freja Partner ska meddela Klienten när timmarna har förbrukats. Rådgivning utöver avtalat antal timmar debiteras på löpande räkning enligt vid var tid gällande prislista eller utifrån vad som framgår av Avtalet. Utöver juridisk rådgivning och biträde inom ramen för timbanken kan Klienten erhålla fri juridisk rådgivning, se nedan under rubriken för ”Fri juridisk rådgivning”. 

Avgift vid partnerskap
Vid partnerskap ska Klienten till Freja Partner årligen, kvartalsvis, halvårsvis eller månatligen betala överenskommen avgift. Den överenskomna avgiften och betalningsintervallet framgår av Avtalet eller prislistan. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar om inget annat avtalats. 

Avgiftsjusteringar vid partnerskap
Freja Partner har rätt att indexhöja avgiften varje år i januari. Indexhöjning sker baserat på den procentuella ökningen i KPI (Konsumentprisindex) från basmånaden till den senaste decembermånaden, plus en procentenhet. Basmånad ska vara januari det år då Avtalet ingås. 

Rådgivning och biträde på löpande räkning
I de fall Parterna avtalat om juridisk rådgivning och biträde på löpande räkning följer priset av Avtalet eller av ovan nämnd prislista. Freja Partner äger rätt att fakturera Klienten i takt med att arbete utförs. 

Rättsskydd
I de fall Klienten har en företagsförsäkring äger Freja Partner rätt att i varje ärende ansöka om rättsskydd ur densamma i samråd med Klienten. Om rättsskydd beviljas debiteras Klientens försäkringsbolag med rättsskyddstaxa enligt prislistan och Klienten faktureras för självrisken i enlighet med företagsförsäkringens villkor. Momsfaktura hanteras separat. Fakturering vid rättsskydd sker vid avslutat ärende mot försäkringsbolaget eller i vissa fall a conto. I de delar rättsskyddet inte täcker viss upparbetad tid dras dessa delar från timbanken eller faktureras Klienten på löpande räkning enligt prislista. 

Debitering
Freja Partner debiterar Klienten med minsta tidsenhet om 0,25 h. Vid tillhandahållande av juridisk rådgivning debiteras Klienten även för kringliggande arbete som utförs av jurist i anslutning till den juridiska rådgivningen såsom bland annat upprättande av handlingar, genomförande av jävskontroll, förberedelser inför möten, genomförande av möten, inläsning, granskningar, skriftväxling och annat tillhörande administrativt arbete. Freja Partner kan på begäran lämna en ungefärlig uppskattning av tidsåtgång innan påbörjat arbete. Varje sådan uppskattning är endast preliminär och Klienten kommer att bli debiterad för faktiskt arbetad tid. 

För det fall Klienten önskar ytterligare rådgivning eller biträde i ärende där mer än 31 dagar har passerat sedan Freja Partner senast handskades med ärendet äger Freja Partner rätt att debitera Klienten för att åter sätta sig in i handlingar och förutsättningar i det aktuella ärendet. 

Dröjsmål 
Vid försenad betalning äger Freja Partner rätt att skicka en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Freja Partner rätt att vidta inkassoåtgärder enligt lag med påförande av lagstadgade avgifter. Freja Partner äger vidare rätt att omedelbart inställa fullgörelse av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Freja Partner är inte skyldig att meddela Klienten vid inställelse av fullgörelse på grund av Klientens betalningsdröjsmål. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta med tjugofyra procent. 

Om rådgivningen och biträdet
Tillgänglighet sker efter Freja Partners vid var tid gällande förmåga, och handläggningstiderna kan komma att variera sig från tid till annan. Rådgivning och biträde är alltid anpassad till det aktuella ärendet och Klienten kan därför inte förlita sig på rådgivningen i andra sammanhang än det som uppgivits för Freja Partner. Rådgivningen som lämnas av Freja Partner tar inte hänsyn till skatteaspekter och Klienten uppmuntras att konsultera skatterättslig expert för bedömning av sådana aspekter. Juridisk rådgivning kan inte efterfrågas av Klienten till förmån för tredje man om det inte avtalats om särskilt. 

Juridisk rådgivning avser endast svensk rätt och kan ges på svenska eller engelska. Rådgivning på annat språk tillhandahålls efter separat överenskommelse. Den juridiska rådgivningen kan komma att tillhandahållas via telefon, videomöte eller e-post. Tjänsten tillhandahålles av Freja Partner och inte av enskild anställd, medarbetare eller konsult. Freja Partner äger rätt att utse den eller de jurister som Freja Partner finner lämplig/lämpliga för hantering av ärendet i fråga. 

Freja Partners rätt att neka biträde 
Freja Partner äger rätt att neka och avsäga sig biträde och rådgivning i nedan fall. 

  • När Freja Partner anser det olämpligt till följd av en upptäckt jävssituation eller annan intressekonflikt. Vid en intressekonflikt i form av att ärendet berör två eller flera Klienten till Freja Partner kan Freja Partner neka Klienten direkt rådgivning och i stället erbjuda öppen rådgivning riktad till alla inblandade klienter, med alla inblandade Klienters samtycke. 
  • När ärendet bedöms kunna skada Freja Partners rykte och renommé. 
  • När Klienten medvetet försvårar Freja Partners möjlighet att göra ett fullgott jobb genom att ha undanhållit sådana omständigheter som är eller skulle varit väsentliga för ärendets hantering. På samma sätt om Klienten lämnar instruktioner om att tillhandahålla juridisk rådgivning eller juridiskt biträde på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot Klientens intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner. 
  • När Freja Partner har skäl att misstänka att Klienten ämnar agera på ett oetiskt sätt (exempelvis att vilseleda tredje man, att kringgå eller agera i strid med gällande lag eller att dra oskälig vinst av tredje mans beroendeställning), Freja Partner har skäl att misstänka att Klienten ägnar sig åt eller främjar olaglig eller kriminell verksamhet, Klienten begär att Freja Partner ska handla brottsligt eller i strid med god sed samt i fall där Freja Partner för att inte handla i strid med lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt, rapporterat Klienten till polisen. 
  • När Klienten önskar hjälp med ärenden som inte faller in inom de rättsområden som berör Avtalet, eller om ärendet behöver hanteras inom ett annat rättskipningsområde än svensk där svensk lag saknar rättsbefogenhet. 
  • När Klienten inte betalat ersättning till Freja Partner enligt Avtalet eller om Freja Partner har skäl att misstänka att Klienten genom sitt ärende ämnar möjliggöra för tredje man att begagna sig av Avtalet mellan Freja Partner och Klienten. 
  • När Klienten önskar biträde eller rådgivning inom en tidsfrist som är för kort för Freja Partner att möta eller om Freja Partner uppfattar att tillhandahållande av juridisk rådgivning aktualiserar en hotbild för Freja Partner, för anställd eller för konsult som anlitas av Freja. 

Fri juridisk rådgivning 
Fri juridisk rådgivning ges till Klienter som ingått partnerskap med Freja Partner. Fri juridisk rådgivning innebär att Klienten kan får svar på korta juridiska frågeställningar utan att debiteras för det. Det är ett sätt för Freja Partner att sänka tröskeln för att efterfråga hjälp. Som kort juridisk frågeställning anses sådana frågor som inte kräver granskning av eller upprättande av skriftligt material (t.ex. lagrum eller avtalsinnehåll) samt vilka maximalt kräver 30 minuters handläggning av jurist per fråga. Klienten kan maximalt få fri juridisk rådgivning vid ett tillfälle per ärende. Följdfrågor och annat arbete som följer efter fri juridisk rådgivning debiteras. Vid oklarhet äger Freja Partner rätt att slutligt avgöra vad som utgör fri juridisk rådgivning och vilken juridisk rådgivning som ska avräknas mot Klientens timbank. 

Föreläsningar och utbildningar 
Freja Partner och Klienten kan komma överens om att Freja Partner genomför en föreläsning eller utbildning för Klienten inom ramen för timbanken, på löpande räkning eller fast pris. Klienten debiteras för utredning inför föreläsning, upprättande av föreläsningsmaterial, genrep, restid till och från föreläsningstillfälle samt för själva föreläsningens genomförande. 

Föreläsning eller utbildning kan ske digitalt via video eller efter överenskommelse genom att Freja Partner tillser att en eller flera jurister genomför föreläsningen på plats. 

Om Klienten önskar avboka en föreläsning eller utbildning måste det ske senast en vecka innan föreläsningens planerade genomförande, annars debiteras kund som att föreläsning genomförts (ej eventuell restid som hade aktualiserats). Kan Klienten visa att senare avbokning berott på 

omständighet som Klienten inte kunnat råda över debiteras inte klienten dubbelt för mer än de nedlagda förberedelserna. 

Inkassotjänster 
I det fall det framgår av Avtalet eller annan överenskommelse erbjuder Freja Partner fodrings- och inkassotjänster (summarisk process) genom vid var tid anvisad samarbetspartner. Däri ryms hantering av verkställighet, utmätning och annan exekution/tvångsmedel. I de fall denna tjänst nyttjas ska Klienten godkänna de vid var tid gällande allmänna villkor som tillämpas av aktuell samarbetspartner. 

Legalroom 
Legalroom är Freja Partners egen digitala webbaserade plattform. Klienten kommer ges möjligheten att nyttja användarkonto för inloggning i plattformen när tjänsten tas i bruk. Via Legalroom kan Klienten skicka in nya ärenden, följa sina aktiva ärenden, samt ta del av annan information och tjänster. 

Klienten ansvarar för att endast behörig person ges åtkomst till Legalroom och för att inloggningsuppgifter hanteras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 

3. UNDERLEVERANTÖRER & ANNAN FÖRMEDLING 

Freja Partner använder i vissa fall underleverantörer för att fullgöra hela eller delar av sina tjänster till Klienten. Freja Partner får också överlåta skyldigheten att fullgöra hela eller delar av överenskomna tjänster till tredje man. Freja Partner står som ansvarig för sina underleverantörer. 

Om Freja Partner rekommenderat eller anlitat annan rådgivare tar Freja Partner inte något ansvar för den rådgivning sådan rådgivare kan komma att tillhandahålla eller för de ersättningar som sådan rådgivare debiterar, oavsett om ersättningen betalas av Klienten eller av Freja Partner varefter Freja Partner debiterar Klienten för utlägg. 

Freja Partner kan komma att bistå Klienten i kontakt med andra rådgivare genom att inhämta offerter eller avtalsförslag för Klienten räkning. Freja Partner har inget ansvar för sådana offerter eller avtal. 

4. KLIENTENS ÅTAGANDEN & ANSVAR 

Klienter som vill använda sig av tjänsterna ska vara delaktiga i den mån som ärendet kräver och följa de handläggningsrutiner som Freja Partner från tid till annan meddelar för varje deltjänst. Klienten är skyldig att uppge korrekta identifikationsuppgifter (namn/firma, person-/organisations-nummer, adress m.m.) till Freja Partner samt att självmant underrätta Freja Partner om alla förändringar i sådana uppgifter. Freja Partner är inte skyldig att tillhandahålla tjänsterna om Klienten brister i detta avseende. Klienten är skyldig att ersätta Freja Partner all skada Freja Partner kan komma att drabbas av på grund av sådan brist. 

Klienten ska se till att all kontakt med Freja Partner sker av de personer som har rätt att instruera Freja Partner för Klientens räkning. Freja Partner accepterar instruktioner från sådana personer som av Freja Partner förutsätts ha rätt att lämna sådana instruktioner för Klienten räkning. 

Klienten ansvarar för korrektheten i omständigheter, instruktioner och uppgifter som överlämnas i det aktuella uppdraget. Freja Partner har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, instruktioner och uppgifter är korrekta och fullständiga. I de fall Klienten undanhållit viktig information som föranleder ett negativt utfall i ärendet står Klienten ansvarig för utfallet. 

Klienten ansvarar för att samtliga Klienten anställda, rådgivare, konsulter eller andra som representerar Klienten agerar i linje med Avtalet och dessa villkor. 

5. AVTALSTID & UPPHÖRANDE 

Avtalet gäller, om inget annat avtalas, från att Avtalet undertecknats av Parterna och i ett (1) år. Uppsägning ska göras skriftligen och minst en (1) månad före avtalstidens utgång. Avtalet förlängs i annat fall med ett (1) år åt gången. Samma avtalsvillkor ska då gälla om inte Parterna kommer överens om annat och om inte Freja Partner meddelat Klienten om ändring enligt punkt ”Ändringar”. 

Freja Partner äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid väsentligt kontraktsbrott, såsom utebliven eller väsentligt försenad betalning, missbruk av tjänst, spridande av menliga uppgifter eller underlåtenhet att följa de instruktioner som gäller för användande av tjänsten. 

Freja Partner äger också rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Klienten träder i konkurs, likvidation eller annars kan förväntas komma på obestånd. Erlagd avgift återbetalas inte om avtalet sägs upp med stöd av denna punkt. Vid uppsägning på grund av Klienten väsentliga kontraktsbrott äger Freja Partner rätt att debitera Klienten för kvarvarande avtalstid i dess helhet. 

6. ÄNDRINGAR 

Freja Partner kan komma att göra ändring i Avtalet eller i dessa allmänna villkor. Freja Partner kommer i så fall att sända ut de nya bestämmelserna som ska gälla, 30 dagar innan de ska träda i kraft. Om Klienten inte invänder mot att de nya bestämmelserna börjar gälla innan de träder i kraft ska Klienten anses ha godkänt dem. 

Om Klienten invänder mot att de nya bestämmelserna börjar gälla ska Avtalet mellan Klienten och Freja Partner kvarstå i oförändrad form och de nya bestämmelserna ska då börja gälla fr.o.m. närmast därpå följande avtalsperiod om inte annat avtalas. 

7. ANSVARSBEGRÄNSNING 

Freja Partner är endast ansvarig för direkta skador till följd av avsiktlig överträdelse, bedrägeri eller grov oaktsamhet. Freja Partner är inte ansvariga för någon förlust av produktion, förlust av data, förlust av verksamhet eller vinst, förlust av ”goodwill” eller några indirekta eller påföljande skador. Freja partners ansvar ska alltid minskas med det belopp som Klienten kan erhålla enligt avtal, skadelöshetsförbindelse eller försäkring. 

Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar Freja Partners fullgörande av Avtalet och som ligger utanför Freja Partners kontroll (s.k. force majeure) ska utgöra befrielsegrund som medför rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från påföljder för fel, skada och försening som beror på hindret. 

Freja Partner är inte ansvarig för vållad skada på grund av att Klienten, som en konsekvens av tillhandahållna tjänster, påförs eller riskerar att påföras skatt. 

Om Freja Partner stoppar rådgivning eller biträde på grund av Klientens brott mot detta Avtal eller på grund av annan omständighet som beror på Klienten, ska Freja Partner inte ha något ansvar för eventuella skador eller kostnader som kan drabba Klienten på grund av sådan stoppning. 

Klienten har en plikt att besikta sådant som utförs och tillhandahålles av Freja Partner skyndsamt vid mottagande. Reklamation av fel i av Freja Partner utförd rådgivning, biträde eller tjänst ska framställas inom 60 dagar från att Klienten upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 6 månader från att Freja Partner tillhandahållit rådgivningen, biträdet eller tjänsten. Framställande av krav med anledning av fel ska ske senast inom 50 dagar från att reklamation av fel skett. Efter ovan angivna tidsfrister har rätten att göra fel gällande och/eller att framställa krav med anledning av felet förverkats. 

I förekommande fall gäller ansvarsbegränsningarna även till förmån för enskilda anställda och konsulter till Freja Partner. 

8. ÖVERLÅTELSE 

Freja Partner äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan. Under förutsättning att förvärvaren kan förväntas fullgöra samtliga Freja Partners åtaganden enligt detta avtal. Om Freja Partner överlåter sina rättigheter och skyldigheter till annan ersätter förvärvaren Freja Partner som part i detta avtal och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Om rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överlåts till annan tillkommer inte någon kostnad för Klienten under innevarande avtalsperiod. 

För det fall fordringar mot Klienten avseende Avtalet överlåts eller pantsätts av Freja Partner till tredje part, pantsätts även detta avtal mellan Freja Partner och Klienten till tredje part. 

Klienten får inte utan Freja Partners skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man. 

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Freja Partner är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet och behandlas av Freja Partner för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. 

Information om hur Freja Partner behandlar personuppgifter finns i form av integritetspolicy på: frejapartner.se/integritetspolicy 

Klienten ansvarar för att registrerade personer hos Klienten har tagit del av ovanstående information. 

10. SEKRETESS 

Parterna ska iaktta sekretess i förhållande till varandra avseende Konfidentiell information. Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om ärenden, inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten. Som Konfidentiell information ska inte anses information som kommit part till kännedom via tredje man, är allmänt känt eller som part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten. Konfidentiell information som den andra Parten uttryckligen och skriftligen har medgivit får avslöjas upphör vara konfidentiell. 

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Konfidentiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Avtalet och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person. 

Konfidentiell information som finns dokumenterad ska efter det att Avtalet upphört, på Parts skriftliga begäran snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, återlämnas till den andra Parten eller, om begärande Part så önskar, permanent utplånas. Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller utan begränsning i tid även efter Avtalets upphörande. Om inte annat uttryckligen meddelats

äger Freja Partner rätt att efter avslutat ärende informera om sin medverkan i ärendet i marknadsföringssyfte. 

De förpliktelser som följer av Avtalet avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor, om tvist uppkommer. 

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Freja Partner äger samtliga immateriella rättigheter till alla resultat av Freja Partners rådgivning. Exempelvis omfattas upprättade av skriftliga handlingar och korrespondens. Klienten erhåller en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar rätt att använda resultaten av Freja Partners rådgivning för de syften för vilka rådgivningen har tillhandahållits, men inget därutöver. 

I det fall det upptäcks att Klienten nyttjat Freja Partners verk i strid med ovan äger Freja Partner rätt till ersättning för skada med anledning av överträdelsen. 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella särskilda villkor för dessa regleras av svensk materiell rätt. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig eller av annan anledning inte kan tillämpas, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I stället ska Avtalet under sådana omständigheter ges den tillämpning som bäst överensstämmer med Parternas ursprungliga syften och intentioner med Avtalet. 

 

Gäller fr.o.m. 2022-04-01 

Senast uppdaterad 29 september 2023

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell