Ändra avtalat pris?

Juristen förklarar

23 september 2022

Ändring av avtalat pris mellan företag till följd av ökade kostnader på grund av kriget i Ukraina och covid-19

 

Många entreprenörer har sett kraftigt stigande byggmaterialpriser som är en effekt av Rysslands anfall mot Ukraina. Även covid-19-pandemin har lämnat sina spår på byggmaterialets priser. Byggföretagen har i ett medlemsutskick Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material uppgett att prishöjningen i vissa fall under 2021 uppgick till 65 procent. Byggmaterialpriserna påverkar så gott som samtliga entreprenader. Många ställer sig frågande om det, under rådande omständigheter, är möjligt att ändra det avtalade priset. Viss vägledning om detta finner man i AB 04 kapitel 6 § 3, och i ABT 06 kapitel 6 § 3 som lyder enligt följande:

Avtalat pris skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Utgångspunkten är att avtalat pris skall hållas enligt rättsprincipen pacta sunt servanda. Det finns dock möjlighet att ändra det avtalade priset enligt de nämnda bestämmelserna. Bestämmelserna är dock komplicerade och skall endast tillämpas i undantagsfall. Bestämmelserna kan tillämpas om entreprenören inte ersätts för kostnadsförändringen genom till exempel indexklausuler. En ändring kan dock innebära att kostnaden ökar eller minskar varför bestämmelsen kan åberopas av såväl entreprenören som beställaren. I denna artikel fokuseras främst på entreprenören.

 

När får priset justeras?

Avtalat pris får ändras på grund av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt.

 

Vad avses med krig eller annat krisförhållande med liknande effekt?

Den 24 februari 2022 anföll Ryssland Ukraina. Rysslands oberättigade angrepp mot Ukraina är ett krig i bestämmelsens mening.

Covid-19 är en sjukdom som den 11 mars 2020 har klassificerats som en pandemi. Dess effekter kan eventuellt ses som ett krisförhållande med liknande effekt som krig.

 

Vad menas med förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden?

Med förnödenhet i entreprenörssammanhang menas sådant som inte är byggmaterial men som ändå krävs för att kunna utföra entreprenaden, såsom vatten, driv- och smörjmedel till maskiner och utrustning samt elektrisk kraft.

Med tjänst menas främst transporttjänster, service av fordon och maskiner och konsulttjänster.

 

Vad menas med oförutsebar kostnadsökning?

En oförutsebar kostnadsändring är en ändring som entreprenören inte kunnat förutse eller borde ha förutsett. Den relevanta tidpunkten för bedömningen är avtalets ingående. Med hänsyn till att kriget bröt ut den 24 februari 2022 kan prisstegringar på grund av kriget knappast sägas vara oförutsebara i vart fall för sådana avtal som träffats därefter. Likaså med covid-19 som den 11 mars 2020 har klassificerats som pandemi.

 

Vad är en väsentlig kostnadsökning?

Det finns inte något tydligt svar på den frågan. Frågan har behandlats i ett rättsfall från 1978, där Hovrätten över Skåne och Blekinge har uttalat sig om att beräkning av kostnadsändringen skall ske med jämförelse mellan beräknad inköpskostnad vid anbud med verklig kostnad vid materialets införande av entreprenaden, varefter väsentlighetsbedömningen skall göras med avdrag för förutsebara prishöjningar. I målet ansågs en kostnadsökning, efter avdrag för förutsebar prishöjning, uppgående till 4,8 % av kontraktssumman utgöra en väsentlig kostnadsförändring (mål T 188/76, Hovrätten över Skåne och Blekinge).

Byggföretagen har angett att kostnadsökningar överstigande 3 % av kontraktssumman är ett riktmärke för att väsentlighetskravet är uppfyllt. Detta riktmärke har baserats på dåvarande Riksrevisionsverkets anvisningar från 1970-talet. Byggföretagen har slutligen konstaterat att detta riktmärke inte kan anses vägledande mot bakgrund av samhällets utveckling.

Det är därför inte möjligt att tillämpa några allmänna schabloner. Parterna i entreprenaden, beställaren och entreprenören, behöver gemensamt analysera entreprenörens kalkyler och antaganden kring risker och vinster i den aktuella entreprenaden. Allt i syfte för att komma fram till en bedömning som är skälig. Bedömningen bör således baseras på en ekonomisk analys av den enskilda entreprenaden.

 

Plikt att underrätta?

Bestämmelserna i AB 04/ABT 06 kapitel 6 § 3 stipulerar inte någon underrättelseskyldighet. Av AB 04 kapitel 2 § 9 och ABT 06 kapitel 2 § 10 framgår dock att part i entreprenadavtal utan dröjsmål skall underrätta den andra parten bland annat om omständigheter som är av betydelse för entreprenaden tillkommer eller ändras.

I svensk rätt gäller även en allmän lojalitetsplikt för kontraktspart som föreskriver en omsorg om motparten.

 

Slutsatser och rekommendationer

Den rådande situationen på marknaden på grund av kriget i Ukraina och Covid-19 är exceptionell, komplex och komplicerad. Eftersom situationen är ny har den inte prövats rättsligt och det finns därför inte några vägledande rättsfall.

Både kriget i Ukraina och covid-19 har haft stor påverkan på världens ekonomier och enskilda entreprenader. Båda dessa omständigheter har lett till att priserna på byggmaterial har rusat i väg. Det finns, trots allt, en möjlighet att ändra det avtalade priset i entreprenaden. Möjligheten framgår av AB 04, kapitel 6 § 3, och i ABT 06, kapitel 6 § 3. Den är dock begränsad och skall tillämpas i undantagsfall.

Eftersom situationen är ny och ej prövad i domstol råder det osäkerhet kring hur dessa bestämmelser skall tolkas och tillämpas. Det är oftast entreprenören som kommer att åberopa dessa bestämmelser varför det åligger entreprenören att övertyga domstolen vid eventuell rättslig process att denne har rätt till ersättning med det belopp som denne kräver av beställaren. Bestämmelserna i kapitel 6 § 3 ger dock ingen vägledning om hur ersättning för det nya priset skall beräknas. Det innebär att entreprenören har rätt till skälig betalning. Det är med andra ord entreprenören som skall visa att det finns en kostnadsförändring, att den är orsakad av antingen kriget eller covid-19, att den varit oförutsebar samt att den väsentligt påverkat kostnaderna för hela entreprenaden. Det är entreprenören som har bevisbördan. Det skall understrykas att den som begär prisändring måste kunna styrka att det finns ett orsakssamband mellan kostnadsändringen och kriget eller covid-19.

 

Bestämmelserna i kapitel 6 § 3 innehåller inte någon underrättelseskyldighet. I enlighet med AB 04 kapitel 2 § 9 i och ABT 06 kapitel 2 § 10 skall dock part i entreprenadavtal utan dröjsmål underrätta den andra parten bland annat om omständigheter som är av betydelse för entreprenaden tillkommer eller ändras. Freja Partner AB rekommenderar att en entreprenör som ser att det kommer bli kostnadsökningar på grund av kriget och/eller covid-19 utan dröjsmål underrättar beställaren om kostnadsökningen.

En närliggande fråga är hur man skall hantera sådana plötsliga händelser i entreprenadavtal som ingås nu eller inom den närmsta tiden. Freja Partner AB rekommenderar att en entreprenör som i dag eller inom den närmsta framtiden sluter ett entreprenadavtal skriftligen förbehåller sig rätten att justera priserna.

I pågående entreprenader bör part alltid skyndsamt underrätta motparten om eventuella prisförändringar för att säkerställa att en kostnadsförändring kan göras gällande.

 

 

Vi på Freja Partner hjälper gärna till om du har frågor om detta.

 

Artikel skriven av

Kristoffer Lipinski, jurist Freja Partner

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell