Del1: Covid-19 – PERSONAL & ARBETSRÄTT

Nyhet

18 mars 2020

Detta är första delen i vår informationsserie gällande företagsfrågor kopplade till Covid-19-utbrottet. Läs mer om texten i sin helhet här och tillhörande text om hur informationen skall användas.

 

Del1

PERSONAL OCH ARBETSRÄTT

 

Vad kan jag som arbetsgivare göra när arbetsbrist uppstår till följd av sjukdomen Covid-19?

 

Vad är arbetsbrist?

När till exempel orderingången, beställningarna eller leveranserna minskar på grund av oron kring coronavirusets globala spridning kan det för dig som arbetsgivare uppstå en arbetsbristsituation. Det kanske saknas pengar till verksamheten och lönerna till arbetstagarna eller så saknas det kanske arbetsuppgifter. Det är du som arbetsgivare som bedömer huruvida det råder arbetsbrist.

Arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning enligt Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). Det finns flertalet steg som behöver följas när uppsägning på grund av arbetsbrist ska ske, vilka kommer att beröras kort nedan. Uppsägning på grund av arbetsbrist är dock kanske inte att föredra för många arbetsgivare, i synnerhet då det råder oklarhet kring hur länge rådande läge kommer att bestå. Nedan behandlas även vissa handlingsalternativ du som arbetsgivare kan vidta istället för uppsägning.

 

Förhandla med dina arbetstagare

Om du ser en möjlighet att ha en diskussion med dina arbetstagare om att ändra anställningsform och att gå ner i sysselsättningsgrad så kan det vara att föredra. Du kan ha en öppen diskussion med arbetstagaren om att en arbetsbristsituation föreligger och om arbetstagaren har möjlighet att eventuellt gå ner till 50% sysselsättningsgrad.

 

Permittering

Du som arbetsgivare kan besluta om att någon eller flera arbetstagare permitteras. Det innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sin arbetsskyldighet men fortfarande har rätt att få ut sin lön inklusive andra eventuella anställningsförmåner. Anställningen består och arbetstagaren är skyldig att återgå i arbetet när hindret för arbetet har upphört. En permittering kan omfatta allt från en del av en dag till flera dagar i följd. Att tänka på är att en permittering inte kan pågå hur länge som helst. Om avbrottet är så pass långvarigt att en uppsägning är ett naturligare alternativ så kan permittering inte ske. Är ni kollektivavtalsslutna och/eller arbetstagare är fackanslutna så kan ni ha en förhandlingsskyldighet med facket. Sådan förhandling ska äga rum innan beslut om permittering fattas. Det finns inget skriftlighetskrav för permittering, men vi rekommenderar att det görs skriftligt.

 

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Som en sista åtgärd kan du som arbetsgivare säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Är ni kollektivavtalsanslutna och/eller arbetstagare är fackanslutna så måste förhandling med relevant fack ske innan uppsägningen kan göras. En turordningslista behöver upprättas och principen om ”sist in-först ut” ska tillämpas. Turordningslistan ska omfatta det driftområde i vilken det råder arbetsbrist, det vill säga inte nödvändigtvis alla arbetstagare omfattas av arbetsbristen. Ni behöver därefter göra en omplaceringsutredning. I denna utredning ska du undersöka om arbetstagare kan omplaceras till ett annat verksamhetsområde eller en position med andra arbetsuppgifter som arbetstagaren är kvalificerad för. Finns ingen möjlighet till omplacering så kan arbetstagaren sägas upp på grund av arbetsbrist. Observera att uppsägningen måste vara skriftlig och ska bland annat innehålla information om arbetstagarens företrädesrätt till återanställning om han har arbetat hos dig i en sammanhängande period om minst ett år de senaste tre åren.

 

 

ÖVRIGA DELAR I DENNA INFORMATIONSSERIE:

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell