Del2: Covid-19 – Avtalsförhållanden

Nyhet

18 mars 2020

Detta är andra delen i vår informationsserie gällande företagsfrågor kopplade till Covid-19-utbrottet. Läs mer om texten i sin helhet här och tillhörande text om hur informationen skall användas.

 

Del2

AVTALSFÖRHÅLLANDEN

  

Kan jag säga upp ett avtal med hänvisning till Covid-19?

 

Spridningen av Covid-19 har för många företag aktualiserat en rad olika frågor. Ett stort problem kan vara att företag som inte kan bedriva sina verksamheter som vanligt tvingas meddela sina avtalsparter att de inte kan eller har svårigheter med att fullfölja sina kontraktuella förpliktelser. I den typen av situation kan det bli aktuellt att åberopa force majeure.

 

Vad är force majeure?

I Sverige finns ingen lagreglering av force majeure utan utgångspunkten ska alltid vara avtalet parterna emellan. Du bör kontrollera hur force majeure-klausulen är utformad i just ditt avtal och vad du och din avtalspart har kommit överens om. De flesta klausuler är utformade så att force majeure aktualiseras när en part inte längre kontrollerar en situation och inte kan påverka eller övervinna den. Vanligtvis anses krig, revolution, eldsvåda, översvämningar och andra liknande händelser innefattas av begreppet force majeure. Force majeure ska alltid ses som en sista utväg, om det finns andra sätt för dig att lösa problemet på föreligger inte en force majeure-situation.  Att det kan bli svårare eller dyrare för en part att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet utgör i sig inte en rätt att åberopa force majeure.

Något som är bra att tänka på är att denna typ av klausul vanligtvis tolkas restriktivt, vilket innebär att det inte alltid är självklart att klausulen ska tillämpas. En part som hävdar att force majeure föreligger ska också kunna bevisa detta. Det är därför viktigt att du om du misstänker att force majeure kan bli aktuellt samlar in så mycket bevisning som möjligt.

 

Vilka effekter får tillämpandet av en force majeure-klausul?

Effekten av att en force majeure-klausul tillämpas är att den part som påkallat klausulen blir befriad från sina skyldigheter enligt avtalet och ansvar för avtalsbrott.

 

I vissa avtal regleras att avtalet kan sägas upp om force majeure-situationen pågår under en längre tidsperiod. Den rättigheten kan avse såväl den som påkallat force majeure som avtalsparten. Du bör överväga om det kan vara en fördelaktig lösning att säga upp avtalet i en sådan situation.

Både du och din avtalspart bör vara uppmärksamma på när force majeure-situationen upphör. Då situationen upphört bör båda återgå till att fullgöra sina prestationer enligt avtalet.

 

Tänk på de formella kraven

Tänk på att olika force majeure-klausuler har olika formella krav, dessa bör du vara uppmärksam på. Vissa avtal ställer krav på att meddelanden ska göras skriftligen. Om du avser använda dig av force majeure bör du skriftligen meddela din avtalspart detta. Om det istället är din avtalspart som hävdar att force majeure föreligger och du håller med, bör du skriftligen meddela även detta.

 

Om din avtalspart hävdar force majeure finns det några saker att vara uppmärksam på

Du bör själv undersöka avtalet och se om du bedömer att force majeure föreligger. Om du inte gör den bedömningen bör du meddela avtalsparten detta skriftligen. Du bör också undersöka om avtalsparten uppfyllt alla formella krav som finns i avtalet. Du bör dessutom överväga om avtalspartens situation medför att du inte heller kan fullfölja dina skyldigheter enligt avtalet, och om inte du också måste meddela att det föreligger en force majeure-situation från ditt håll. Både du och din avtalspart bör vara uppmärksamma på att force majeure kan hindra er från att uppfylla vissa förpliktelser enligt avtalet, medan andra förpliktelser fortfarande kan fullföljas. Om du anser att din avtalspart kan fullfölja vissa förpliktelser bör du meddela denne detta.

 

Vad händer om force majeure inte kan tillämpas?

Om du och din avtalspart inte är överens om att force majeure föreligger kan det resultera i en tvist som slutligen får avgöras i domstol eller skiljenämnd.

Om situationen som uppstått inte aktualiserar att force majeure tillämpas gäller istället era avtalsvillkor. Det innebär att en part som inte presterar i tid kan hamna i dröjsmål. Det kan i vissa situationer även aktualisera en hävning av avtalet.  Utgångspunkten är att alla parter ska fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet.

Slutligen bör du kolla med ditt försäkringsbolag. Vid oförutsedda situationer kan du vara berättigad till försäkringsersättningar.

 

 

ÖVRIGA DELAR I DENNA INFORMATIONSSERIE:

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell