Framgång i Förvaltningsrätten i Malmö

Kundcase

25 april 2022

Freja Partner har med framgång i förvaltningsrätten i Malmö företrätt klient i ärende avseende skolplikt enligt skollagen för bolagsföreträdarens barn när arbete för företrädaren varit påkallat i annat land för bolagets räkning.

 

Bakgrund

Bolaget/klienten avsåg att förlägga delar av sin verksamhet och arbete utomlands i Thailand. Företrädaren med familj planerade därför att vara borta för en begränsad tid om upp till tre månader med avresa i samband med julledigheten 2021. Syftet med resan var att få i gång verksamheten utomlands. Företrädarens barn hade beviljats plats på Sanuk – en svensk skolan i Thailand som är en välkänd och omtyckt skola för många svenskar som är i liknande situation.

För ändamålet har vårdnadshavarna ansökt om att deras barn ska fullgöra sin skolplikt på annat sätt enligt 24 kap 23 § Skollagen. Utbildningsnämnden i Höganäs kommun avslog dock ansökan med hänvisning till att den svenska skolan i Thailand inte var godkänd av Skolverket.

Vårdnadshavarna överklagade beslutet med hjälp av Freja Partner.

 

Tvisten i sak

För medgivande om fullgörande av skolplikt krävs enligt 24 kap 23 § skollagen följande:

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om

  1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  3. det finns synnerliga skäl.

Eftersom nämnden endast i sitt beslut tagit ställning till frågan om den aktuella verksamheten framstår som ett fullgott alternativ enligt 24 kap. 23 § 1 skollagen har förvaltningsrättens prövning inskränkts därmed till att enbart omfatta denna fråga (punkten a).

Vårdnadshavarna har ansett att nämndens beslut varit såväl godtyckligt som felaktigt på denna grund. Bedömningen för vad som ska anses utgöra ett fullgott alternativ måste grundas på en helhetsbedömning. Ingenstans i skollagen står det att Skolverkets godkännande ska utgöra ett ensamt kriterium. Utbildningsnämnden har inte gjort någon individuell bedömning. Nämnden har inte på något sätt motiverat på vilket sätt den aktuella skolan brister utöver hänvisningen till att den inte godkänts av Skolverket. Utbildningsnämnden har inte någonstans i sin bedömning motiverat sitt beslut utifrån vad som är bäst för barnen eller berört de skäl som familjen anfört.

Ansökan rör en mycket begränsad tid vilket innebär att frånvaron inte kommer att inverka menligt på deras skolgång, tvärtom.

Trots ett välmotiverat yttrande och begäran om omprövning har nämnden vidhållit sin inställning även i förvaltningsrätten efter överklagandet.

 

Domslut och domskäl

Domstolen slår dock fast i likhet med vad vårdnadshavarna anfört att det varken i lagtexten eller förarbetena uppställs något krav på att en verksamhet ska vara godkänd av Skolverket för att vara ett fullgott alternativ enligt 24 kap. 23 § skollagen. Den omständigheten att den aktuella skolan inte har ett sådant godkännande innebär därmed enligt förvaltningsrättens mening inte i sig att den inte är ett fullgott alternativ.

Av det underlag gällande den aktuella skolan som finns i målet framgår bl.a. att skolan utgår från den svenska läroplanen, följer svensk timplan samt enbart anställer legitimerade svenska lärare. Detta har inte ifrågasatts av utbildningsnämnden. Enligt förvaltningsrättens mening får utredningen anses ge stöd för att verksamheten utgör ett sådant fullgott alternativ som avses i 24 kap. 23 § skollagen.

Det överklagade beslutet upphävdes och återförvisades såldes till utbildningsnämnden för ytterligare prövning avseende övriga kriterier i 24 kap 23 §. Nämnden prövade saken på nytt och beviljade ansökan i sin helhet.

 

Läs domen i sin genom att klicka på länken nedan:

Domslut_Malmö_FR_målnr_14720-21

 

Ansvarig jurist
Emelie Thyrfalk, Freja Partner

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell