Framgång i Kammarrätten – Överprövning av upphandlingsärende

Kundcase

27 juni 2024

Våra jurister Emelie Thyrfalk och Solmaz Begdjani Blomquist har med framgång företrätt klient i överprövning av upphandlingsärende kring ramavtal avseende tekniska konsulter för delområde 6 avseende markprojektering.

 

I en nyligen avgjord dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1620–24, får Region Halland bakslag i sin upphandling. Frågan i målet handlar bland annat om proportionaliteten i kravet och mervärdet i utvärderingen som baserat på geografisk närhet.

Regionen hade ställt krav på att uppdragsledare skulle ha geografisk närhet till olika lokala sjukhus för att snabbt kunna hantera platsbesök och inspektioner vid markarbeten. Den klagande leverantören ansåg att kravet bland annat var oproportionerligt, varför ansökan om överprövning gavs in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten biföll ansökan och beslutade om att upphandlingen för det aktuella delområdet skulle göras om. Regionen överklagande domen till kammarrätten som beviljade prövningstillstånd.

Regionen argumenterade i målet att närheten skulle ge flexibilitet och snabbare inspektioner, vilket de menade var kritiskt för att hålla byggprocesserna effektiva. Den klagande leverantören invände att kravet inte hade en verklig påverkan på kvaliteten i det som upphandlades och var därför oproportionerligt.

Kammarrätten konstaterade dock att Regionens resonemang om fördelarna med geografisk närhet var hypotetiskt och inte garanterade den önskade effekten. Domstolen bedömde att kravet inte var en lämplig och effektiv åtgärd för att uppnå syftet och därmed stred mot proportionalitetsprincipen. Felaktigheten konstateras även vara hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet och upphandlingen ska därför som förvaltningsrätten funnit göras om.

Kammarrätten avslog Regionens överklagande och beslutade att upphandlingen ska göras om.

Leverantörer får helt eller delvis bifall endast i nio procent av alla upphandlingsmål i förvaltningsrätterna. Syftet med att upphandlingar ska kunna överprövas är att säkerställa rättstvist, öppenhet och att de genomförs i enlighet med lagstiftningen. Överprövning garanterar att alla leverantörer behandlas lika, att upphandlingsprocessen följer reglerna, och att fel och brister kan rättas till, vilket leder till bättre och mer effektiva lösningar. Dessutom upprätthåller överprövningar en sund konkurrens och bidrar till att bygga förtroende för offentliga upphandlingar. De fungerar också som en kontrollmekanism mot korruption och oegentligheter, vilket är viktigt för att upprätthålla en rättvis och öppen marknad.

Mot bakgrund av detta ses denna dom som särskilt välkommen ur ett leverantörsperspektiv.

 

Ansvariga jurister 

Solmaz Begdjani Blomquist & Emelie Thyrfalk, Freja Partner

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell