JURISTEN FÖRKLARAR -Upprättande av ansökan om stämning

Juristen förklarar

26 maj 2021

I den föregående artikeln ”Hur går jag tillväga när min kund inte betalar?” beskriver jag hur man kan agera när kunden inte betalar. Där går jag igenom vad man ska tänka på vid kontakt med kunden, när man skickar påminnelse, inkassokrav och ansökan om betalningsföreläggande samt kortfattat om ansökan om stämning.

I denna artikel kommer jag beskriva mer om vad man ska tänka på i samband med upprättandet av ansökan om stämning. Denna och den förra artikeln är fristående från varandra men det rekommenderas ändå att läsa den föregående artikeln först för bättre förståelse.

Texten gör inte anspråk på att vara uttömmande eller direkt tillämpbar i ert specifika ärende. För rådgivning i ert specifika ärende hjälper vi er gärna och ni är välkomna att kostnadsfritt ställa er fråga här.

Ansökan om stämning

Inledningsvis är det värt att nämna att det är avgörande för tvistens utgång att ansökan om stämning är utformad på ett korrekt sätt då huvudregeln enligt rättegångsbalken är att väckt talan inte får ändras. Att konsultera och anlita ett juridiskt ombud är något som vi på Freja Partner därav alltid rekommenderar.

Om man ändå väljer att inte anlita ett ombud kan domstolens formulär användas för att upprätta en grundläggande ansökan om stämning[1]. Detta kan eventuellt vara ett alternativ om tvisten inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. Försiktighet bör dock iakttagas, mer om detta nedan.

Att upprätta en ansökan om stämning innebär i de flesta fall en hel del arbete och överväganden. Ansökan om stämning ska utformas på ett korrekt sätt och processuella och taktiska överväganden ska göras. Processen med att upprätta en ansökan om stämning inleds normalt sätt med att ombudet efter kontakt med klienten får ta del av samtliga underlag som är relevanta för tvisten. Ombudet går därefter igenom underlaget och återkommer till klienten med en riskbedömning. Med riskbedömningen i bakgrunden får klienten ta beslut om det rättsliga förfarandet ska inledas, det vill säga om ansökan om stämning ska lämnas till domstolen.

Olika typer av mål

I tvistemålsprocessen kallas den som framställer ett krav för käranden och den som kravet framställs mot för svaranden. Dessa begrepp återkommer nedan. I tingsrätten delas målen upp i två typer av mål, ordinära tvistemål (T-mål) och förenklade tvistemål (FT-mål). Om värdet av målet överstiger ett halvt prisbasbelopp (som år 2021 uppgår till 23 800 kronor) handläggs målet som ett ordinärt tvistemål och ansökningsavgiften uppgår till 2 800 kronor. Om värdet av målet understiger ett halvt prisbasbelopp handläggs målet som ett förenklat tvistemål och ansökningsavgiften uppgår till 900 kronor.

En betydande skillnad mellan de ordinära- och de förenklade tvistemålen är parternas möjligheter att begära ersättning för sina rättegångskostnader. I de ordinära tvistemålen gäller som huvudregel att den som förlorar målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader medan det i de förenklade tvistemålen som huvudregel endast finns begränsade möjligheter att få ersättning för rättegångskostnaderna. Den stora begränsningen ligger i att ombudsarvodet endast ersätts motsvarande en timmes rättslig rådgivning (som år 2021 uppgår till 1 425 kronor).

Komplexiteten behöver dock inte skilja sig åt nämnvärt mellan de ordinära- och förenklade tvistemålen, men avsikten med uppdelningen är trots detta att parterna vid de förenklade tvistemålen ska kunna klara processföringen utan ombud och utan att rättegångskostnaderna blir för höga. Detta då domstolens processledning förutsätts vara aktiv. Domstolens formulär som nämns ovan kan då användas för att upprätta en grundläggande ansökan om stämning. Risken med en ansökan om stämning som inte är korrekt utformad blir således något lägre med beaktande av att domstolens processledning förutsätts vara aktiv och då det endast finns möjlighet för motparten att få ersättning med en timmes rättslig rådgivning. Som käranden bör man dock noga överväga om man är beredd att ta risken med att ansökan om stämning inte är korrekt utformad även om värdet av tvisten är lägre eftersom det innebär en högre risk att talan ogillas.

Utformning av ansökan om stämning

I rättegångsbalken föreskrivs att en ansökan om stämning ska innehålla:

  • ett bestämt yrkande
  • en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,
  • uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt
  • uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig.

Det föreskrivs även att en ansökan om stämning ska innehålla uppgifter om domstolens samt parternas namn och hemvist.

I yrkandet anges hur käranden vill att domstolen ska döma, till exempel ”Käranden yrkar att tingsrätten förpliktigar Svaranden att till Käranden utge ett kapitalbelopp om 100 000 kronor jämte en avtalad ränta om 12 procent beräknad från fordrans förfallodag den 1 januari 2021 fram till dess full betalning sker” och i grunden anges varför käranden rättsligt har rätt till det som yrkas, till exempel ” Käranden och svaranden har ingått ett avtal där det framgår att svaranden till käranden senast den 1 januari 2021 ska erlägga 100 000 kronor. Någon betalning har ännu inte erlagts”.

Efter yrkandet och grunden bör även sakomständigheter anges och där förklarar käranden själva händelseförloppet, alltså vad käranden menar har inträffat.

Till ansökan om stämning ska även bevisningen bifogas. Bevisningen kan vara både skriftlig och muntlig. Det ska även framgå vad som ska styrkas med bevisningen. Rätt bevisningen är i många fall mycket viktig eller helt avgörande för att talan ska bifallas varför det är viktigt att innan ansökan om stämning lämnas till domstolen ha koll på vilken bevisning som kan och bör användas. Det är dock inte säkert att det redan i processens inledning är klart vad som är nödvändigt att bevisa då parterna trots allt kan vara överens om vissa omständigheter. Det finns därför möjlighet att komplettera bevisningen när svarandens inställning är klarlagd.

För att domstolen ska kunna ta upp målet måste domstolen även vara behörig. Domstolens behörighet styrs av olika forumregler där huvudregeln är att behörig domstol är den domstol där svaranden har sitt hemvist. Domstolens behörighet kan även styras genom avtal eller specialbestämmelser. För att undvika extra kostnader och att målet tar onödig tid är det viktigt att ansökan om stämning lämnas direkt till behörig domstol.

Det som nämns ovan är alltså vad ansökan om stämning ska innehålla. Det framgår dock inte hur ansökan om stämning ska vara utformad. En tydlig struktur som gör det lätt för domstolen att förstå partens inställning är mycket viktig, speciellt vid mer komplicerade mål med omfattande handlingar.

Vi på Freja Partner hjälper dig!

Det är mycket man behöver tänka på i samband med upprättandet av ansökan om stämning. Om parterna inte lyckas lösa tvisten på egen hand och om det är nödvändigt att gå vidare med en ansökan om stämning är det bra att förbereda och tänka igenom följande:

  • Ta fram och strukturera samtliga underlag som är relevanta för tvisten för att överlämna detta till ombudet.
  • Finns det personer som har muntliga uppgifter som kommer vara av betydelse för målet. Ta kontakt med dem och kontrollera uppgifterna så ni har uppfattat dem korrekt.
  • Vad är värdet av målet? Blir målet ett ordinärt eller förenklat tvistemål? Om målet är av lägre värde, är det värt att tvista om eller är det bättre att i stället fokusera på företagets verksamhet och gå vidare?
  • Finns det rättsskydd? Kan mitt försäkringsbolag täcka delar av kostnaden?
  • Avsätt tid. Kom ihåg att ni är specialister på er verksamhet och att ni kommer behöva avsätta tid för att förklara sådant som för er kan kännas självklart.
  • Juridiken är väldigt bred varför det är rekommenderat att välja ett ombud som är specialiserat på tvistemålsprocesser.

På Freja Partner är vi flera jurister med många års erfarenhet av tvistemålsprocesser, både stora och små. Vi hjälper er med riskbedömning, processuella och taktiska överväganden och vägleder er genom hela processen. Vi arbetar med partnerskap och erbjuder flera olika paket för att passa just er verksamhet så bra som möjligt.

För mer information om oss eller om ni önskar rådgivning i ert specifika ärende är ni välkomna att kostnadsfritt kontakta oss här.

I nästa artikel kommer jag skriva mer om muntlig förberedelse, förlikning och huvudförhandling. Nästa artikel kommer således vara inriktad på vad som händer när ansökan om stämning är inskickad till domstolen och processen är i full gång.

[1] https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/blanketter/tvist/ansokan-om-stamning—dv-161.pdf

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell