När en konsult går i konkurs under en entreprenad

Juristen förklarar

21 december 2023

Hur kan man agera om en underkonsult, som orsakat skada i en entreprenad, går i konkurs?

 

I totalentreprenad ansvarar totalentreprenören i förhållande till beställaren för projektering och utförande. Det är vanligt förekommande att entreprenören i projekteringsdelen anlitar en konsult. Projektering utförs i syfte att objektet skall uppfylla avtalad funktion. Inte sällan ingår konsulten och totalentreprenören avtal om att Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK 09, ska tillämpas.

Efter projekteringsarbetet har slutförts visar det sig ibland att konsulten utfört ett felaktigt arbete, varför en skada i entreprenaden har uppstått. Det är inte ovanligt att konsulten kort därpå går i konkurs. Frågan är vad som gäller då?

Enligt kap. 5 § 10 ABK 09 skall konsulten ha en konsultansvarsförsäkring. Om det med anledning av en felaktig projektering uppstår en skada och konsulten har gått i konkurs har entreprenören samma rätt som konsulten i förhållande till konsultens försäkringsbolag. Med detta menas att entreprenören har rätt att rikta krav, med anledning av skadan, direkt mot konsultens försäkringsbolag (9 kap. 7 § försäkringsavtalslagen, se även Högsta domstolens dom den 27 mars 2023, målnummer T 448-22).

Entreprenören skall dock beakta vissa tidsfrister för att inte förlora rätten till försäkringsskyddet. Av 8 kap 20 § tredje stycket försäkringsavtalslagen framgår att den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat skydd måste anmäla det inom viss tid och att den tidsfristen inte får vara kortare än ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddets inträdde. Görs inte sådan anmälan går rätten till försäkringsskydd förlorad (Högsta domstolens dom den 27 mars 2023, målnummer T 448-22).

 

Har du frågor kring ovan eller behöver du hjälp? Kontakta oss på Freja Partner.

 

Artikel författad av

Kristoffer Lipinski, jurist Freja Partner

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell