Ny lag om företagsrekonstruktion 1 juli 2022

Juristen förklarar

29 april 2022

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är oundviklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande föreslår regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion.”

 

Så sammanfattar Regeringskansliet skälen till det nya lagförslaget och vi på Freja Partner kan inte annat än instämma. Lagförslaget ligger i linje med den andemening och det förebyggande arbete som vi på Freja Partner tillämpar i våra partnerskap, som ett led i att skapa hållbara och långsiktigt hälsosamma företag.

 

Bakgrund

Sommaren 2019 antog EU ett direktiv avseende företagsrekonstruktion och skuldsanering för företagare, samt åtgärder för effektivare insolvensförfaranden. I september 2019 utsåg den svenska regeringen en särskild utredare som fick uppdraget att se över hur direktivet kan införlivas i svensk lagstiftning.

Utgångspunkten var att effektivisera för företag att tidigt kunna uppmärksamma och lösa ekonomiska problem som ett led i att förhindra konkurs. Det i sig anses motverka arbetslöshet och andra värdeförluster i samhället.

Med den nya lagen förväntas färre företag behöva avvecklas till följd av ekonomiska problem, vilket kan ge positiva effekter för både gäldenärer och borgenärer samt samhällsekonomiska vinster, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredningen slutfördes i mars och resulterade i ett betänkande ”Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion”. Utredningen har varit på remiss och resulterat i en proposition som nu lämnas över till riksdagen.

Propositionen hittar ni här:

https://www.regeringen.se/496979/contentassets/07ac83830e8a4cae9ab9edda0c933893/en-ny-lag-om-foretagsrekonstruktion-prop.-202122215.pdf

 

Kort och allmänt om företagsrekonstruktion

Företag kan av olika skäl få ekonomiska problem. Dessa problem kan i vissa fall lösas genom en rekonstruktion där företaget undviker en tråkig konkurs. En företagsrekonstruktion innebär att företaget rekonstrueras (vilket är synonymt med att återställa, återskapa, ombilda, återuppbygga eller reorganisera). Det måste kunna antas att företaget, direkt eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder. Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att kunna leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam igen.

Beslutet om inledande av företagsrekonstruktion fattas av tingsrätten enligt de kriterier som framgår av lagen om företagsrekonstruktion. Vid rekonstruktion får företaget inte betala några gamla skulder så länge rekonstruktionen pågår. Den ger företaget tid och utrymme att utreda hur problemen ska lösas och hur ett negativt resultat ska vändas till ett positivt.

En rekonstruktion består i stort av två delar. Ena delen består av att organisationen och verksamheten ses över och den andra ett omtag av det finansiella som tar sikte på räkenskaperna och skulderna.

Till skillnad från en konkurs där en konkursförvaltare har ansvaret fortsätter företagets ledning att styra företaget i en rekonstruktion med stöd av en rekonstruktör som ger råd och övervakar processen så att reglerna för rekonstruktionen hålls.

 

Vad innebär det nya lagförslaget?

Som ett led i att förenkla och effektivisera företagsrekonstruktioner till att bli mer hållbara har ett lagförslag lagts fram. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och innebär i korthet följande:

  • att en rekonstruktionsplan som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas med bindande verkan,
  • en skärpning av det så kallade livskraftstestet som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet,
  • att offentlig skulduppgörelse ska kunna användas som ett snabbare, enklare och billigare alternativ till rekonstruktionsplan,
  • att en nationell rådgivningstjänst för företag i kris inrättas,
  • att den som är i rekonstruktion får rätt att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal,
  • att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörer ska ställas under tillsyn,
  • att det skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag.

Det nya rekonstruktionsförfarandet kommer i många fall att innefatta prövning av frågor som är mer komplicerade än i dagens företagsrekonstruktioner. Förslaget ämnar dock öka förutsättningarna för lyckade företagsrekonstruktioner och minska risken för brottsligt utnyttjande av rekonstruktionsregelverket och lönegarantin.

Freja Partner välkomnar lagförslaget och underlättandet av att rekonstruera företag för att komma på rätt bana igen. Freja Partner vill i sammanhanget påminna om att många ekonomiska problem kan undvikas genom att dels ha juridiken på plats, dels besitta en grundläggande kunskap om juridik och hur du säkrar din betalning. Detta är givetvis något vi gärna bistår våra kunder med.

 

Emelie Thyrfalk, jurist på Freja Partner AB

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell