Nyheter inom Miljörätten – Om Northvolts etablering i Torslanda

Juristen förklarar

07 oktober 2022

 

Dispens för att fånga grod- och kräldjur med stöd av Artskyddsförordningen

Volvo Car Real Estate And Assets 1 AB (Hädanefter Volvo Car) samarbetar med det svenska batteriföretaget Northvolt AB, och tillsammans planerar de att etablera en ny batterifabrik i Torslanda, Göteborg, och därigenom skapa 3000 nya arbetstillfällen. Det rör sig om en yta på 112 hektar, vilket motsvarar 224 fotbollsplaner. Området utgör hemområde för reproducerande populationer åkergroda, ätlig groda och större vattensalamander samt även hasselsnok och sandödla. För att inte hota framdriften i projektet ansökte Volvo Car om dispens enligt 14 och 15 §§ Artskyddsförordningen för att avsiktligt få fånga och samla in ovan skyddade arter.

Länsstyrelsen får ge sådan dispens om det inte finns någon annan lämplig lösning, om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde och om dispensen behövs för ett godtagbart ändamål.

Godtagbart ändamål

Listan i 14 § 3 a-f Artskyddsförordningen över godtagbara ändamål för dispens är uttömmande. 14 § 3 c stadgar där ”dispensen behövs av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”. Enligt EU-kommissionen brukar projekt som ligger helt i företagets eller privatpersoners intresse inte vara av allmänintresse.[1] Det räcker inte heller med vilket slags socialt eller ekonomiskt intresse som helst.[2] Den behöriga myndigheten måste noggrant utreda från fall till fall hur pass ”allt överskuggande” allmänintresset är, och hitta en lämplig balans med allmänintresset att uppnå direktivets mål.[3]

För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 måste transportsektorn ställa om och anpassas till fossilfria och hållbara lösningar. Att länets fordonsindustri är med och driver elektrifieringen ökar chanserna att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har gjort den bedömningen att omställningen av transportsektorn på ett sätt som leder till att hållbarhetsmålen kan nås bör kunna betraktas som ett sådant tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Avgörandet i Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, M 2673-19, stöder Länsstyrelsens bedömning. Domstolen bedömde i det fallet att omställning av energisektorn i form av produktion av förnybara energislag vid Preems raffinaderier i Göteborg var av sådant allmänintresse som avses i 14 § 3 c Artskyddsförordningen.

En snabb och hållbart genomförd elektrifiering av fordonsflottan är en av flera nödvändiga steg för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Batterifabriken är tänkt att producera upp till 50 Gigawatt-timmar (GWh) om året, vilket innebär batterier för en halv miljon elbilar per år. Med andra ord, en förutsättning för den svenska bilindustrins klimatomställning. Volvo Car planerar att bli helelektriska till 2030.

Länsstyrelsen bedömde således att etableringen av en batterifabrik utgör ett allt överskuggande allmänintresse.

 

Annan lämplig lösning

Enligt Länsstyrelsen behöver bedömningen huruvida det finns någon annan lämplig lösning ske i två steg. För det första, kan syftet med dispensen, att tillgängliggöra mark för etablering av en batterifabrik, tillgodoses någon annan stans eller på något annat sätt, med mindre påverkan på skyddade arter? Får man ett nekande svar blir nästa steg att bedöma om insamlingen av skyddade arter är den lämpligaste lösningen eller om den kan genomföras på ett lämpligare sätt.

I förevarande fall har lokaliseringen tagit hänsyn till att minimera påverkan på människors hälsa och säkerhet. Området är utpekat som ett område i vilket störande verksamheter så som storskaliga industrianläggningar anses vara lämpliga. Bidraget till ökade bullernivåer, vibrationer, ljus och risker i samband med transporter av farligt gods är marginellt, eftersom området angränsar till redan befintlig industriverksamhet och transportleder samt är avskilt från bostadsbebyggelse. Vidare har flertalet lokaliseringsplatser utretts, både i Västra Götaland och i andra delar av landet. Det har för de alternativa platserna inte framkommit uppgifter som visar att de skulle vara lämpligare utifrån påverkan på skyddade arter.

Länsstyrelsen bedömde således att tillgängliggöra mark för etablering av batterifabriken på någon annan plats inte är en lämpligare lösning. Dessutom finns det lämpliga områden för att nyskapa lämpliga habitat (livsmiljöer) för de aktuella arterna.

Det är vitsordat att etableringen av en batterifabrik på platsen kraftigt kommer försämra förutsättningarna för de skyddade arterna inom planområdet. Länsstyrelsen bedömde således att den lämpligaste lösningen är att samla in arterna i fråga, förutsatt att de flyttas till miljöer där de kan fortleva. Att inte samla in och flytta arterna innebär en betydligt större negativ påverkan på arterna inom området. Ett realistiskt mål med insamlingen är att samla in så många som möjligt. Alla påträffade individer ska fångas in, även rom och de ägg som hittas.

Upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd

Genomförandet av denna bestämmelse bör inkludera en bedömning i två steg.[4] För det första, en bedömning av bevarandestatusen hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde och för det andra, en utvärdering av undantagets inverkan på bevarandestatusen hos den eller de specifika bestånd som berörs. Bedömningen enligt ovan måste anpassas efter arten i fråga.[5] Av betydelse för artens bevarandestatus i det här fallet är dels att en så stor andel av populationen som möjligt kan samlas in, dels att insamlade individer flyttas till platser som erbjuder det arten i fråga behöver för att fullfölja sin livscykel. Volvo Cars anses ha presenterat en tillfredställande lösning, samt anses nyttja bästa möjliga kunskap och teknik för att så långt som möjligt minimera skada på skyddade arter. De föreslagna habitatförbättrande åtgärderna bedöms i tillfredsställande grad beakta kraven hos de samtliga arter som berörs av ansökan. De nya miljöerna kommer att kunna erbjuda det som de berörda arterna behöver för att fortplanta sig och vila.

Samlad bedömning

Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att dispensen behövs för att tillgängliggöra mark för etablering av en batterifabrik, vilket utgör ett allt överskuggande allmänintresse som inte kan lokaliseras någon annanstans eller utformas på ett annat sätt med mindre påverkan på skyddade arter.

 

Verkställighet

Enligt 35 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Framdriften av projektet skulle försenas och därmed de positiva synergieffekter etableringen får på samhället och regionen, om insamling av arter inte kan genomföras under våren och sommaren 2022. Länsstyrelsen bedömer således att ansökan om verkställighet kan medges.

Dispenserna enligt ovan begränsades dock genom att endast gälla till den 2022-12-31 och med dispenserna följer även vissa villkor. Åtgärderna och insamlingen, såvitt avser plats, tidpunkt, metodik med mera, ska genomföras i överensstämmelse med beskrivningen i den ansökan som Volvo Car tidigare lämnat in till Göteborgs stadsbyggnadskontor.

 

Artikel författad av

Zandra Larsen, Jurist på Freja Partner

 

 

[1] Vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet, Bryssel den 12.10.2021, C (2021) 7301 final, stycke 3–31.

[2] Ibid, stycke 3–32.

[3] Ibid, stycke 3–33.

[4] Ibid, stycke 3–62.

[5] Ibid, stycke 3–64.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell