Upphandling -när den ursprungliga leverantören går i konkurs

Juristen förklarar

03 juni 2022

Offentlig upphandling – Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om att ny upphandling inte behöver genomföras då ny leverantör övertagit rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal med anledning av ursprunglig leverantörs konkurs.

 

Högsta förvaltningsdomstolen kom nyligen med ett avgörande i frågan om en ny leverantör som övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, till följd av konkurs, ska anses ha trätt i dennes ställe i den mening som avses i 17 kap. 13 § första stycket 1 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bakgrunden i målet

En myndighet har upphandlat fyra ramavtal avseende inköp av it-utrustning genom ett selektivt förfarande. Efter att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs överlät konkursförvaltaren ramavtalen till en ny leverantör, som inom anbudsförfarandet hade kvalificerat sig. Den upphandlande myndigheten godkände överlåtelsen.

En anbudssökande ansökte hos förvaltningsrätten om att ramavtalen mellan myndigheten och den nya leverantören skulle ogiltigförklaras. Förvaltningsrätten avslog ansökan. Sedan anbudssökanden överklagat avgörandet biföll Kammarrätten överklagandet och beslutade att ramavtalen var ogiltiga. Kammarrätten gjorde bedömningen att den nya leverantören inte kunde anses ha trätt i den ursprungliga leverantörens ställe eftersom någon överlåtelse av verksamhet i stort sett inte skett.

Ny leverantör ska anses ha trätt i ursprunglig leverantörs ställe

Högsta förvaltningsdomstolen begärde förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet[1] gällande när en ny leverantör kan träda i den ursprungliga leverantörens ställe utan en ny upphandling.

Efter att EU-domstolen meddelat dom[2] där frågan besvarades konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det står klart att en ny leverantör som övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, till följd av konkurs, ska anses ha trätt i dennes ställe enligt 17 kap. 13 § första stycket 1 lagen om offentlig upphandling. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde även att övriga förutsättningar enligt 17 kap. 13 § LOU var uppfyllda. Ett byte av leverantör skulle därmed få ske utan att ett nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras. Det saknades därför grund för att förklara ramavtalen mellan myndigheten och den nya leverantören ogiltiga.

Här kan du läsa domen i sin helhet. 5807-19.pdf (domstol.se)

 

Referat skrivet av,

Michaela Samsagård, jurist Freja Partner

 

 

[1] Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling.

[2] Se mål C-461/20 (EU:C:2022:72).

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell