Fastighetsöverlåtelse

I Jordabalken finner vi bestämmelser om fastighetsköp. Fastighetsköp är så kallade formalavtal, vilket innebär att fastighetsköpavtalet måste innehålla vissa uppgifter (formkrav) för att vara giltiga. Med detta menas att, om fastighetsköpavtal inte innehåller vissa uppgifter, ingen av parterna är bundna till avtalet. Observera även att löften om framtida försäljning av en fastighet är icke bindande. Fastighetsköpavtalet måste innehålla följande uppgifter för att vara giltigt:

  1. Det måste vara skriftligt och undertecknat av säljaren och köparen.
  2. Köpeskillingen måste tydligt framgå av avtalet.
  3. Det måste innehålla en förklaring att säljaren överlåter fastigheten på köparen (alltså inte att till exempel köparen köper fastigheten).

 

Att tänka på

Tänk på att äganderätten till fastigheten övergår på köparen vid båda parters undertecknande av fastighetsköpavtalet. Säljaren kan alltså inte ”hålla kvar vid” äganderätten fram till ett senare datum när väl avtalet undertecknats. Säljaren och köparen kan dock avtala om att köparen ska få tillträde till fastigheten vid ett senare datum, vilket innebär att säljaren får nyttjanderätt till fastigheten fram till tillträdet.

Vid sidan av ovan formkrav för fastighetsköpavtalet så är det vanligt att säljaren och köparen vill avtala om fler villkor för köpet, exempelvis att köpet ska gå åter om köparen inte får bygglov inom en viss tid. Sådana återgångsvillkor är endast giltiga i två år och köpet blir ogiltigt om parterna avtalat om en längre tid. Som med nästan allt inom juridiken så finns det såklart undantag. Om återgångsvillkoren rör betalning av köpeskillingen eller fastighetsbildning så finns ingen tidsgräns.

 

Köpa del av fastighet

Inte sällan vill köpare endast köpa en del av en fastighet och således inte hela fastigheten. Samma formkrav som har angivits ovan gäller dock även för köp av del av fastighet. Observera här att det är särskilt viktigt att parterna är tydliga med vilken del av fastigheten som överlåts, vilket lämpligen görs med hjälp av karta. Detta är viktigt eftersom det vid köp av del av fastighet måste skickas in en ansökan till lantmäteriet om förrättning senast sex månader efter köpet. Förrättning innebär att lantmäteriet bildar en ny fastighet av den del av den ursprungliga fastigheten som har överlåtits. Sker ej ansökan i tid eller fastighetsbildningen inte kan ske i linje med fastighetsköpavtalet så blir köpet ogiltigt (att fastighetsbildningen har diffat med ca 10% från fastighetsköpavtalet har dock ansetts vara acceptabelt).

Sist men inte minst, för att bli registrerad som ny ägare av en fastighet efter en överlåtelse så krävs att man ansöker om lagfart, smidigast via lantmäteriets hemsida där man kan läsa mer om vilka handlingar som behöver skickas in. Detta behöver ske inom tre månader efter överlåtelsen. Observera att alla återgångsvillkor måste vara uppfyllda innan lagfart kan beviljas.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell